Národní numismatická epopej

Dotazy a objednávky733 559 443každý den od 8.00 do 18.00 hodin

Kategorie produktů

Nabídka služeb průvodce s licencí po Praze

Na úsvitu státnosti

BĚDA VÁM ČECHOVÉ, BĚDA VÁM, ztratíte svoji svobodu a navždy už budete vystaveni jen útlaku, poddanství a robotě těm, co vydláždili svoji cestu k trůnu lebkami mrtvých bojovníků…

Takto Kosmas charakterizuje vznik a stmelování českého státního útvaru pod vládou Přemyslovců. Tento proces byl pozvolný. Oblast české kotliny je vystavena ze západu franskému, saskému a bavorskému vlivu a od východu se přes naše území převalují kočovní Avaři. Vzniká první a druhy kaganát. Všechny tito vlivy poznamenávají domácí usedlé obyvatelstvo, jež přejímá některé prvky ze života vládnoucích dobyvatelů. Hlavní mocenský pohyb proudů ve střední Evropě se pohybuje především v oblasti poddunají a české země jsou tak trochu stranou. I to je zřejmě příčina proč dlouho nebyl důvod k tomu, aby se příbuzné kmeny sjednotily a spojily v jeden státní útvar v reakci na nebezpečí zvenčí. Čechy spíše sloužily jako tranzitní prostor a důležité bitvy se odehrávaly na opačných pólech od české kotliny.

Tento důvod zřejmě nebyl ani v 9.století, demonstrace moci Bořivojem mezi lety 880 až 890 a obsazení sněmovního pole čechů se vysvětluje jako samovolný akt. Zde měl své místo i jakýsi předkřesťanský kult. Tento akt souvisel zřejmě s jmenováním Bořivoje Svatoplukem jako svého místodržitele v českých zemích. Velká Morava se nacházela v expanzivně mocenské fázi a dynamicky zvětšovala území svého vlivu. To trvalo pouze čtyři generace. Mocenské centrum Velké Moravy se nacházelo v úrodné oblasti Moravské brány a bylo jako první nárazníkové pásmo kočovných maďarských kmenů vystaveno prudkému nájezdu. Takto bylo definitivně rozvráceno. Moc kočovných maďarů byla tak silná, že poplatek z míru jim platili i němečtí vládci a to až do roku 955. Tehdy byli maďaři definitivně poraženi vojskem sjednocených německých zemí pod vedením saského krále Oty Černého.Tohoto tažení se účastnily i oddíly Boleslava I. z Čech a v bitvě u Lechu téměř všichni jeho bojovníci zahynuli. Maďaři poté ustoupili od kočování a usadili se.

praz.hrad

Fáze 9. a 10. století je pro formování českého státnosti rozhodující.Tehdy se vytvořily politické předpoklady a to především operativností Přemyslovců tím, že Bořivoj přijal kolem roku 884 křesťanství a to z rukou Metodějových. Tento rituál byl sice latinskou liturgií zpochybňován jako pravý ale po pádu Moravy a orientaci knížete Spytihněva na Bavorsko, tento panovník opět přijal křest a potvrdil tak vážný záměr Přemyslovců sjednotit české území pod svou vládou a dále vojensky expandovat a posilovat své pozice ve jménu šíření nového křesťanského náboženství. Bylo potřeba sjednotit duchovní principy a světské žádostivosti. Pod ideologickou pokrokovou rouškou se skrývala chtivost, agrese, kořistnictví, touha po moci, pokoření druhých, snaha po dominanci, nakazování, příkazy, rozkazy, nařízení. Bořivoj byl rozhodně schopný všeho a jako produkt své doby se v ní vyznal a uměl se v ní pohybovat. Tuto vizi předal pak i svým synům a jejich synům. Jako výraz poděkování vyšší moci postavil Bořivoj první kamenný kostel na místě budoucího hradu pražského a zasvětil ho panně Marii. Pět po něm následujících knížat tuto vizi úspěšně naplňovalo a položili tak základy uspořádání sjednoceného státního útvaru pod vládou Přemyslovců. Doba vyžadovala operativnost a nebývalou krutost.

Úspěch mohl mít jen ten, kdo se nezastavil před ničím. Musel ale mít i notnou dávku štěstí. Přemyslovci se objevili ve správný okamžik na správném místě a patřičně to dokázali využít. Na jejich rukou lpěla krev, ale taková byla doba. Hůře než běsná zvěř, jako vlci šli tito naši „ochránci“ a rodina budoucích světců za svým cílem. Byli hnáni kupředu kořistnickou tlupou jež se kolem nich vytvořila a která dala základ nejprve benefiční a později pozemkové nobilitě. Ale takto se formovaly všechny středověké státní útvary. Silní jedinci z vůle boží vyvolení, předurčeni prozřetelností a vybaveni železnou pěstí a vůlí bez hranic začali  nastolovat „MÍR“ případně pak ve 20.století dokonce KONEČNÉ ŘEŠENÍ. Historie matka moudrosti. Problém lidského štěstí je možné vyřešit tím, že se lidé naučí své otroctví snad až dokonce i milovat! Chcete se dozvědět ještě více? Zažijte s námi  historii Prahy v podobě profesionálních služeb průvodce Prahou

 

Stručný přehled dat z období sjednocovacího procesu

 • 5 - 6.století expanze slovanského obyvatelstva z východu-změna klimatu, neúroda, tlak pastevců-nomádů. Asimilace s germány.
 • 6. století přitáhli Avaři a Slovany podrobují.
 • Na Moravě Langobardi ale po tlaku Avarů utíkají do severní Itálie.
 • První zmínky o sjednoceném kmenovém svazu (okolnostmi vnějšího ohrožení nepřítelem) pod vedením Sáma – kolem roku 631-2 jsou z kroniky tak řečeného Fredegára - klášter v Burgundsku.
 • Říše Karla Velikého 768 – 814.
 • 791 - porážka Avarů a Frankové se vracejí přes Čechy
 • 805 - vpád Franků do Čech bavorští misionáři překlady latinských textů do místního jazyka.
 • 845 - 14 českých náčelníků přijalo křest v Řezně
 • 856 - přinucení 6 českých předáků přijmout franckou svrchovanost(za krále Ludvíka)
 • 883 - křest Bořivoje, orientace na Velkou Moravu. Po obsazení sněmovního pole při dnešním pražském hradu Bořivojem, opozice vedená Strojmírem vyhání Bořivoje. Bořivoj se vrací z Moravy s vojskem.  Založení kostela pany Marie – dnes 4 nádvoří.
 • 889 - umírá Bořivoj
 • 894 - umírá Svatopluk
 • Nástup Spytihněva.
 • 915 -založení kostelasv.Jiří – Vratislav
 • 921 - zavraždění kněžny Ludmily
 • 925 - zal. kostela sv. Vítakníže Václav – rotunda 13 metrů.

nakrsy

 • Mocenský převrat – Drahomíra z rodu Polabských slovanůStodoranů nenávidí Sasko. Války Stodoranů se Sasy.
 • 929 - Jindřich Ptáčníkpo porážce Bavorů vtrhnul do Čech – jednání s Václavem. Placení tributu.
 • 935 - zavraždění Václava
 • 950 - spojenectví Oty černého a Boleslava I. 955 – tažení proti maďarům.
 • Války ve spojenectví s Otou, zvětšení vojenské hotovosti, roste beneficiární družina kolem Boleslava I. a expanze na východ.
 • Po celou vládu se snaží vymanit z vlivu Řezenské diecéze a usilují o její založení v Praze.
 • 938 - počátek budování kultu světce Václava – translace ostatků do Prahy.
 • 973 - založení pražského biskupství – první biskup Dětmar, druhý Vojtěch, první klášter Benediktinek při bazilice svatého Jiří.
 • 981 – konec expanzivní fáze Přemyslovců na východ – ruský kníže Vladimír obsadil přemyslovské državy ve Volyňsku na Kyjevské rusi.
 • 995 - Vyvraždění Slavníkovců – sjednocení země pod nadvládou Přemyslovců.
 • 997 – mučednická smrt biskupa Vojtěcha na misijní cestě v Prusku.
 • 999 –před smrtí Boleslava II. založen druhý klášter v Čechách na ostrově u Davle-Benediktinská řehole z dolnoaltašského kláštera, který v roce 975 Boleslav II. vyplenil. Úlitba jeho svědomí před smrtí.

Počátek 11. století krize české státnosti - boj o moc s poláky - Boleslav Chrabrý, Vladivoj, Boleslav III. Ukrutný, Jaromír, Oldřich…..doba neuvěřitelných krutostí!!!!